תנאי שימוש

תקנון אתר

אתר 'דרכי נעם' מנוהל ע"י חיים וגילה מאירסון

 1. תנאי השימוש באתר מחייבים ודינם כהסכם עם המשתמש. השימוש באתר משמעו הסכמה לתנאי השימוש. האתר 'דרכי נעם' שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלעדי של מנהליו וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא לשימושים מסחריים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט אם מוצג באופן מוצהר שהאתר מזמין לעשות כן.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – 'המידע') הינם של 'דרכי נעם', אלא אם צוין אחרת במפורש.  
 3. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. בין היתר מנהלי האתר הינם בעלי זכויות היוצרים בכל הכתבות ו/או בכל ההפעלות ו/או בכל תוכן אחר שיתפרסמו באתר בכל האזורים למעט באתרים שיקושרו באמצעות קישוריות.
 4. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של 'דרכי נעם'. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט.
 5. לידיעת הגולשים, 'דרכי נעם' עושה שימוש באתר ב "Cookies" לשיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן ע"י המשתמשים באתר. ה "Cookies" אינם חושפים מידע אישי על הגולש.
 6. 'דרכי נעם' אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר. מובהר בזה, כי 'דרכי נעם' לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור ו/או הנוגע ו/או הנובע לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בהם בכל דרך שהיא. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י 'דרכי נעם' תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו'דרכי נעם' אינו  אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 7. 'דרכי נעם' איננו מתחייב כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל 'דרכי נעם' ובין אם בגלל גורם אחר. האתר מכיל קישורים "Links" אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. 'דרכי נעם' אינו יכול ואינו מנסה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 8. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי 'דרכי נעם' לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של 'דרכי נעם', במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 9. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
 10. השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם, "as is". 'דרכי נעם' אינו מחויב בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'דרכי נעם' בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו, ככל שיתעוררו, אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד 'דרכי נעם' ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.
 11. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 12. מוסכם בזאת שכל דין ודברים בעניין האתר יידון באמצעות בוררות של בית הדין 'משפטי ארץ' שעל יד כולל 'ארץ חמדה' – ירושלים.